ΝΕΑ / NEWS

Μέτρα Ασφαλείας Ενάντια στη Διασπορά του Covid-19

Due to COVID-19 restrictions we would like to inform you that all entries must be paid in full through bank deposit until July 11th. Any outstanding entries will be cancelled.
Λόγω των τρεχόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συμμετοχές για να είναι αποδεκτές θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 11/07 μέσω τραπέζης στους λογαριασμούς του ομίλου. Συμμετοχές ανεξόφλητες θα ακυρώνονται.

 

Με αίσθημα ευθύνης για την συλλογική υγεία ενημερώνουμε ότι η έκθεση θα τηρήσει όλα τα τρέχοντα μέτρα περί της μη διασποράς του κορωνοϊού.

Οι χώροι μας θα απολυμαίνονται τακτικά και όλοι οι συμμετέχοντες θα φορούν τα ανάλογα προστατευτικά όπως ορίζονται από το νόμο.

Παρακαλούμε τηρείστε τις ζητούμενες αποστάσεις

Φορέστε μάσκα σε κάθε σημείο της έκθεσης

Απολυμαίνετε τακτικά τα χέρια σας

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

 

With a sense of responsibility for collective health, we inform that the report will comply with all current measures regarding the non-spread of the coronavirus.

Our premises will be disinfected regularly and all participants will wear the appropriate protective gear as defined by law.

Please keep the required distances

Wear a mask at any point of the show

Disinfect your hands regularly

Failure to comply with the RULES WILL RESULT TO IMMEDIATE REMOVAL FROM SHOW
Thank you in advance

 

С чувством ответственности за коллективное здоровье сообщаем, что в отчете будут соблюдены все текущие меры по недопущению распространения коронавируса.

Наши помещения будут регулярно дезинфицироваться, и все участники будут носить соответствующую защитную одежду в соответствии с законодательством.

Соблюдайте необходимые расстояния

Носите маску в любой момент воздействия.

Регулярно дезинфицируйте руки

Несоблюдение ПРАВИЛ ОЗНАЧАЕТ НЕМЕДЛЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
заранее спасибо